متقاضیان به جهت دریافت مجوز نمایندگی ملزم به تکمیل مدارک و مستندات مندرج در فرم ” درخواست اخذ نمایندگی” می باشند که پس از بررسی توسط امور شعب و تایید مدیریت ارشد سازمان قادر به اخذ نمایندگی خواهند بود.

فهرست
error: Content is protected !!